Gå til hovedindhold

Ligestilling i regionerne

Læs de overordnede resultater fra regionernes ligestillingsredegørelser.

Indhold

  Personale

  Kønssammensætningen af ledelse 2017 og 2020

  Nedenstående figur viser kønsfordeling i ledelsen i regionerne i 2017 og 2020 opgjort på tværs af ledelseslag og særskilt på tre niveauer; niveau 1 (topchefer), niveau 2 (chefer) og niveau 3 (ledere).

  Ligestillingsredegørelserne 2020 viser en ligelig kønsfordeling på tværs af ledelseslag. Kvinder udgør 57 pct. af alle ledere i regionerne, og mænd udgør 43 pct. Sammenlignet med ligestillingsredegørelserne 2017 ses en mindre stigning på 2 procentpoint i andelen af det underrepræsenterede køn (fra 41 til 43 pct.).

  Betragtes ledelseslagene særskilt, ses en ulige kønsfordeling i ledelsesniveau 1, hvor kvinder udgør det underrepræsenterede køn, og mænd det overrepræsenterede. For ledelsesniveau 1 – topchefniveau – udgør mænd 73 pct., mens kvinder udgør 27 pct. Sammenlignet med tal for 2017 er der sket en mindre stigning i andelen af det overrepræsenterede køn i ledelsesniveau 1 (andelen af mandlige ledere er steget 1 procentpoint), så fordelingen er fortsat ulige. Ledelsesniveau 2 – chefniveau – viser derimod en ligelig kønsfordeling, hvor kvinder udgør 45 pct., og mænd udgør 55 pct., hvilket minder om kønsfordelingen i 2017. Ledelsesniveau 3 – ledere – er også karakteriseret ved at have en ligelig kønsfordeling, hvor kvinder udgør 58 pct., og mænd udgør 42 pct. Sammenlignet med tal for 2017 er der sket en mindre stigning i andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsesniveau 3 (andelen af mandlige ledere er steget 2 procentpoint).

  Figur: Kønssammensætningen af ledelse i 2017 og 2020

  Figur: Kønssammensætningen af ledelse i 2017 og 2020

  N = 9.768 (2017, personer i alt); N = 10.561 (2020, personer i alt).
  Note: I Bilag 8, figur 3, ses kønssammensætning i ledelsen opgjort i antal for henholdsvis 2017 og 2020.
  Kilde: KRL Sirka (tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.

  Fordelingen af regioner efter andelen af kvinder i ledelsesniveau 1

  Figuren nedenfor kigger mere indgående på spredningen af regionernes kønsfordeling i ledelsesniveau 1. Figuren viser andelen af regioner fordelt efter andelen af kvindelige ledere i ledelsesniveau 1 (topchefstillinger).

  Én region har en ligelig kønsfordeling blandt deres topchefer, da kvinder udgør mellem 40-50 pct.

  To regioner har 30-39 pct. af kvinder i deres topchefstillinger, mens én region har 20-29 pct. kvinder og den sidste region har 0-19 pct. kvinder.

  Figur: Fordelingen af regioner efter andel af kvinder i ledelsesniveau 1 (topchefer)

  Figur: Fordelingen af regioner efter andel af kvinder i ledelsesniveau 1 (topchefer)

  N = 5.
  I Bilag 8, tabel 6, ses fordelingen af antal regioner efter deres andel af kvinder i ledelsesniveau 1 (topchefer).
  Kilde: KRL Sirka (tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.

  Fordelingen mellem mænd og kvinder på fuldtids- og deltidsansættelser fordelt på regioner

  Nedenstående figur viser andelen af kvinder og mænd på fuldtids- og deltidsansættelser fordelt på hver af de fem regioner. Her ses det, at regionerne er nogenlunde ens ift., hvor stor en andel af deres kvindelige ansatte er fuldtids- eller deltidsansatte. Region 2 er den region med største andel deltidsansatte mænd, hvoraf 12 pct. af de mandlige ansatte er på deltid. Region 3 er den region med størst andel deltidsansatte kvinder. Her er 38 pct. af de kvindelige ansatte deltidsansatte.

  Figur: Fordelingen mellem kvinder og mænd på fuldtidsansættelser og deltidsansættelser ud fra hver region

  Figur: Fordelingen mellem kvinder og mænd på fuldtidsansættelser og deltidsansættelser ud fra hver region

  N = 93.290 (Kvinder); N = 26.471 (Mænd).
  Note: I Bilag 8, tabel 11, ses antallet af kvinder og mænd i regionernes personale ansat på fuldtid og deltid.

  Ligestillingsindeks på personaleområdet: Andelen af regioner fordelt på forskellige intervaller for andelen af kvinder i topchef- og chefstillinger

  På baggrund af regionernes fordeling af andel kvinder og mænd i topchef- og chefstillinger (ledelsesniveau 1 og 2) er der beregnet et ligestillingsindeks på personaleområdet.

  I figuren nedenfor ses, hvor andelen af regioner placerer sig inden for ligestillingsindeksets. Figuren viser andelen af kvinder i topchef- og chefstillinger. Regioner, der placerer sig inden for intervallet 40-60 pct. kvinder og mænd i topchef- og chefstillinger, kan karakteriseres som havende en ligelig kønssammensætning i deres øverste ledelsesniveauer. Her ligger tre regioner (svarende til 60 pct.), mens de resterende to regioner har mellem 30-39 pct. kvinder i deres topchef- og chefstillinger.

  Figur: Ligestillingsindeks på personaleområdet; Andelen af regioner fordelt på forskellige intervaller for andelen af kvinder i topchef- og chefstillinger

  Figur: Ligestillingsindeks på personaleområdet; Andelen af regioner fordelt på forskellige intervaller for andelen af kvinder i topchef- og chefstillinger

  N = 5.
  Note: På baggrund af regionernes fordeling af andel kvinder og mænd i topchef- og chefstillinger (ledelsesniveau 1 og 2) er der beregnet et ligestillingsindeks på personaleområdet. Andelen er beregnet som et vægtet gennemsnit af antal kvindelige årsværk og antal mandlige årsværk i henholdsvis topchef- og chefstillinger omregnet til andel.
  Kilde: KRL Sirka (tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.

  Kerneydelser

  Andel kommuner med målsætninger og handlinger for at fremme ligestilling i kerneydelser

  Regionerne er blevet bedt m at angive, 1) hvorvidt de har målsætninger for ligestilling af kvinder og mænd for deres kerneydelser, 2) hvorvidt de medtænker kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser og lignende samt 3) hvorvidt de medtager overvejelser om køn i vurdering af kommunikationsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe.

  Regionernes svar i 2020 ses i figuren nedenfor. To regioner (svarende til 40 pct.) har målsætninger for ligestilling i kerneydelser, mens tre regioner (svarende til 60 pct.) har angivet, at de ikke har en målsætning for ligestilling på deres kerneydelser. Desuden medtænker alle fem regioner kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser m.m., og alle frem regioner har ligeledes angivet, at de medtager overvejelser om køn i deres vurdering af kommunikationsmateriale.

  Figur: Andel regioner med målsætninger og handlinger for at fremme ligestilling i kerneydelser

  Figur: Andel regioner med målsætninger og handlinger for at fremme ligestilling i kerneydelser

  Ligestillingsindeks på kerneydelser: Regionernes fokus på ligestilling i kerneydelser

  På baggrund af regionernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2020 er der beregnet et ligestillingsindeks på kerneydelser. Indekset er beregnet ud fra regionernes svar på tre spørgsmål stillet til regionerne i deres indberetning. Regionernes svar (Ja/Nej) giver en værdi, der udgør indekset: ”Ja” = indeksværdi 1 og ”Nej” = indeksværdi 0. For ligestillingsindekset gælder, at en lille værdi indikerer mindre fokus på ligestilling i kerneydelser, mens en høj værdi indikerer højere fokus på ligestilling i kerneydelser.

  I figuren nedenfor ses, hvordan regionerne placeres på ligestillingsindekset. Her ses, at tre af regionerne i nogen grad har fokus på kerneydelser (svarende til 60 pct.), mens de resterende to regioner i høj grad har fokus på ligestilling i kerneydelser (svarende til 40 pct.).

  Figur: Ligestillingsindeks på kerneydelser; Regionernes fokus på ligestilling i kerneydelser

  Figur: Ligestillingsindeks på kerneydelser; Regionernes fokus på ligestilling i kerneydelser

  N = 5.
  Note: Indekset er beregnet ud fra regionernes svar på tre spørgsmål stillet til regionerne i deres indberetning: 1: Har I en målsætning for ligestilling af kvinder og mænd for jeres kerneydelser? 2: Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser og lignende? 3: Medtager I overvejelser om køn i jeres vurdering af kommunikationsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe? Regionernes svar (Ja/Nej) giver en værdi, der udgør indekset: ”Ja” = indeksværdi 1 og ”Nej” = indeksværdi 0. Regioner, der har svaret ”Ja” ved alle spørgsmålene, får en værdi på 3, regioner, der har svaret ”Ja” ved 2 af spørgsmålene, får en værdi på 2, regioner, der har svaret ”Ja” ved 1 af spørgsmålene, får en værdi på 1, regioner, der har svaret ”Ja” ved 0 af spørgsmålene, får en værdi på 0.