Gå til hovedindhold

Ligestillingsredegørelse 2020

På denne hjemmeside findes de offentlige myndigheders ligestillingsredegørelser, som er blevet indberettet fra foråret til efteråret 2020. I ligestillingsredegørelserne har de statslige institutioner, kommunerne og regionerne gjort status over, hvordan de i perioden 2017-2020 har arbejdet for at fremme ligestilling af kvinder og mænd, både på personaleområdet og i de ydelser det offentlige udfører, det vil sige i forhold til de såkaldte kerneydelser.

Indhold

  På baggrund af ligestillingsredegørelserne 2020 har Rambøll på vegne af Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en hovedrapport, der bl.a. indeholder de centrale resultater for de statslige institutioner, kommunerne og regionerne, og som sammenligner resultaterne i et ligestillingsindeks. Ligestillingsredegørelserne for de enkelte myndigheder kan findes her på siden.

  Hovedresultater

  Ligestillingsredegørelserne 2020 viser overordnet, at der er sket en mindre stigning i andelen af kvinder (det underrepræsenterede køn) i topchef- og chefstillinger i staten og kommunerne, mens andelen er den samme for regionerne i ligestillingsredegørelserne 2017 og ligestillingsredegørelserne 2020. Den største andel af institutioner med målsætninger og initiativer til at fremme ligestilling ved rekruttering til ledelsesstillinger ses hos de statslige institutioner.

  I nedenstående figur ses et samlet billede af ligestilling i ledelsen for staten, kommuner og regioner. Figuren viser fordeling af andel kvinder og mænd i topchef- og chefstillinger, samt hvor stor en andel af institutionerne der har hhv. målsætninger og initiativer til at fremme ligestilling i ledelse ved ligestillingsredegørelserne 2020.

  Kønsfordeling inden for topchef- og chefniveau på tværs af stat, kommuner og regioner sammenholdt med andel af institutioner med målsætninger og initiativer til at fremme ligestilling i ledelse

  Kønsfordeling inden for topchef- og chefniveau på tværs af stat, kommuner og regioner sammenholdt med andel af institutioner med målsætninger og initiativer til at fremme ligestilling i ledelse

  N = 120 (stat 2020); 98 (kommune 2020); 5 (region 2020).
  Note: Institutioner uden personer i de definerede topchef- og chefstillinger er ikke beregnet med. Det gælder 12 statslige institutioner. Figuren tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1. Har I målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger? og 2. Har I taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger?

  Kilde: Stat (Finansministeriets forhandlingsdatabase 3. kvartal 2019); kommune og region (KRL Sirka (tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019).

  Alene på topledelse ses en ulige kønsfordeling for alle institutionstyper, idet der i staten er 34 pct. kvindelige ledere, i kommunerne 32 pct. og i regionerne 27 pct.

  Flere institutioner i både staten, kommunerne og regionerne arbejder med ligestilling på personaleområdet generelt fx med målsætninger sammenlignet med ligestilling i forhold til ledelse.

  Ligestillingsredegørelserne indeholder desuden informationer om kønssammensætningen for personalet som helhed. De statslige institutioner har i gennemsnitligt en kønsfordeling på 47 pct. kvinder og 53 pct. mænd. Kommuner har 77 pct. kvinder og 23 pct. mænd, mens regionerne har 78 pct. kvinder og 22 pct. mænd. Fra ligestillingsredegørelserne i 2017 til 2020 ses en lille stigning hos andelen af det underrepræsenterede køn ved staten og regioner, mens kønsfordelingen er den samme for kommuner.

  Ligestillingsredegørelserne viser også fordelingen af mænd og kvinder, der er ansat på fuldtid og deltid og spredningen mellem forskellige myndigheder.

  For både staten, kommunerne og regionerne gælder, at de i mindre grad har fokus på arbejdet med ligestilling i kerneydelser over for borgerne sammenlignet med personaleområdet.

  29 pct. af statslige institutioner, 28 pct. af kommunerne og 40 pct. af regionerne (2 regioner) har målsætninger for ligestilling i kerneydelser. Dertil hører også, at 64 pct. af de statslige institutioner, mellem 53-60 pct. af kommunerne og alle regioner medtænker kønsopdelte data, når der udarbejdes forskningsmateriale, analyser, evalueringer, brugerundersøgelser og målgruppeanalyser, samt medtager overvejelser om køn i vurdering af kommunikationsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe.

  I samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet har Rambøll udviklet et nyt ligestillingsindeks for ligestillingsindsatsen på personaleområdet samt i kerneydelser for henholdsvis staten, kommune og regioner. Ligestillingsindekset kan tilgås i hovedrapportens bilag, hvor man kan se den enkelte institutions placering.