Om ligestillingsindekset

I Rambølls hovedrapport for ligestillingsredegørelser 2017 præsenteres resultaterne af de statslige institutioners, kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser. Det er de offentlige myndigheder selv, der indberetter ligestillingsredegørelserne, hvormed resultaterne beror på hver enkelt statslige institutions, kommunes og regions selvrapportering og selvevaluering af ligestillingsindsatsen.

Der er på baggrund af ligestillingsredegørelserne beregnet to ligestillingsindeks – ét for personaleområdet og ét for kerneydelser. Indeksene indikerer, i hvilket omfang de offentlige myndigheder arbejder for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

Ligestillingsindekset består af en skala fra 0 til 100 point, der er opdelt i fem kategorier. Nedenstående tabel viser, hvilken vurdering de fem kategorier er forbundet med.

I ligestillingsredegørelsen for 2015 og for 2017 har de statslige institutioner haft mulighed for at svare ”ikke relevant” ved spørgsmålene vedrørende arbejdet for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kerneydelserne. Ved at indføre svarkategorien ”ikke relevant” er det muligt at skelne mellem, at der ikke arbejdes med ligestilling, selvom det er relevant, og at der ikke arbejdes med ligestilling, fordi det ikke vurderes relevant.
Point Vurdering
81-100 Kategori 1
Organisationen arbejder i meget høj grad med ligestilling
61-80 Kategori 2
Organisationen arbejder i høj grad med ligestilling
41-60 Kategori 3
Organisationen arbejder i nogen grad med ligestilling
21-40 Kategori 4
Organisationen arbejder i begrænset omfang med ligestilling
0-20 Kategori 5
Organisationen arbejder i ringe grad eller slet ikke med ligestilling